O nama

Pokretači bloga Logopedi Avramović su diplomirani defektolozi – logopedi, Marte Meo praktičari Irena Avramović i Ivana Avramović. Blog je nastao sa idejom da roditeljima pruži informacije koje bi im pomogle da podstaknu razvoj i nađu pomoć za rešavanje teškoća na koje nailaze tokom razvoja deteta.
Na osnovu desetogodišnjeg iskustva u radu sa decom imale smo priliku da se dobro upoznamo sa svim preprekama na koje roditelji nailaze. Njihova situacija je već dovoljno složena i bez dodatnih opterćenja. Svaki problem je jedinstven ali smo primetile da su poteškoće na koje naileze, na putu do pravog sručnjaka, veoma slične. Otuda potreba da podelima svoje iskustvo, budemo otvorene za pitanja kao i da omogućimo roditeljima da se povežu kako bi razmenili iskustva. Više o razlozima za pokretanje bloga pogledajte u članku Odakle potreba za ovim blogom

Irena Avramović, diplomirani defektolog-logoped, Marte Meo praktičar

Rođena 14. 2. 1979. godine u Smederevskoj Palanci. Diplomirala 2006. godine na Defektološkom fakultetu-odsek logopedija, u Beogradu.

Kliničko iskustvo stekla u Domu zdravlja Zemun i Domu zdravlja Mladenovac, na poslovima logopeda gde je sprovodila dijagnostički i rehabilitacioni tretman dece sa različitom govorno-jezičkom patologijom, ali i stimulaciju kognitivnih sposobnosti dece sa posebnim potrebama, a naročito dece sa Down-ovim sindromom, sa autizmom, kao i sa bilateralnim i unilateralnim oštećenjima mozga.

2008 godine je sprovedena pilot studija pod nazivom:,,Program usvajanja čitanja i pisanja kod dece sa posebnim potrebama’’, pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije. Deo je tima sa doc. dr sci Jasminom Vuksanović (MC za Srbiju), evropskog programa kooperacije COST akcije IS0804, koja se odnosi na ispitivanje usvajanja jezika i jezičke kompetencije dece u multiligvalnim sredinama. U okviru ove akcije, u svojstvu mladog istraživača, odobreno joj je kratko stručno usavršavanje u inostranstvu, radi usaglašavanja dijagostičkih procedura i testovnog materijala među zemljama uključenim u COST akciju.
Od 2011 godine radi kao istraživač u okviru nacionalnog naučno istraživačkog projekta, Razvoj metoda za neinvazivnu neuromodulaciju kortikalne aktivacije za istraživanje, dijagnostiku i terapeutske procedure. (OI175102).

2016. godine prošla obuku i poseduje sertifikat za Marte Meo praktičara.

Trenutno radi  u Beogradu u Edukativnom centru Govedarica – Ristić kao logoped i u Mladenovcu.

Ivana Avramović, diplomirani defektolog-logoped, Marte Meo praktičar

Rođena 04.06.1985. godine u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju-odsek logopedija, u Beogradu 2010. godine.

Tokom 2010. i 2011. godine radila na poslovima logopeda u Domu Zdravlja Voždovac.

2010. godine učestvovala u istraživačkim projektima kao deo tima sa docentom Jasminom Vuksanović (MC za Srbiju) u okviru Evropskog programa kooperacije –COST akcije IS0804, koja se odnosi na ispitivanje usvajanja jezika i jezičke kompetencije dece u multilingvalnim sredinama u svojstvu mladog istraživača u radnoj grupi Syntax and Interfaces with Morphology and Semantics.
Učestvovala na projektu ministarstva prosvete i nauke (projekat br.175012 Оsnovna istraživanja): „Neinvazivna modulacija kortikalne ekscitabilnosti i plasticiteta – Razvoj metoda neinvazivne neuromodulacije centralnog nervnog sistema u ispitivanju fizioloških mehanizama, dijagnostici i terapiji“.

Tokom 2012. i 2013. godine radila poslove logopeda u Domu zdravlja Mladenovac.

Prošla obuku i poseduje sertifikat za upotrebu digitalnog logopedskog seta Behringer.

Najuže polje interesovanja je rad na stimulaciji ranog razvoja. Budući da se Marte Meo principi zasnivaju na podupiranju prirodnog razvoja, 2016. godine prošla obuku i stekla sertifikat za Marte Meo praktičara.

Naši saradnici

Imati oko sebe dobar tim je privilegija. Sebe smatramo privilegovanima jer radimo i sarađujemo sa izuzetnim ljudima i stručnjacima. Kroz dosadašnje iskustvo smo imale priliku da upoznamo veliki broj kolega i saradnika. Danas sarađujemo, kako u kliničkom radu tako i na ovom blogu, sa malom ali odabranom ekipom. Nju čine:

Dr sci Jasmina Vuksamović, naš dugogodišnji mentor, saradnik i prijatelj. Ovim putem koristimo priliku da joj se zahvalimo na znanju, iskustvu, a pre svega na prijateljstvu i podršci koju u svakom momentu možemo pronaći u njoj! Ona je neobičan spoj naučnika i kliničara. Nauka je njena strast koja ostavlja pečat na njenom kliničkom radu. Ono što nju čini jedinstvenom je znanje iz više naučnih disciplina.

Natalija Ristić, diplomirani defektolog, SI terapeut. Stručnjak izrazite širine a kao čovek istrajna i predana svemu što radi.

Tanja Govedarica,  spec. opšte defektologije, reedukator psihomotorike. Nju krasi bogato kliničko iskustvo i znanje. Mlađe kolege od nje mogu učiti na koji način zadržati smirenost i strpljenje kao i stručne veštine.

 Dr sci Natalija Radivojević Banović, psiholog.  Uvek spremna da sasluša sagovornika i sposobna da u delikatnim situacijama ukaže na neočekivani ugao sagledavanja problema iz kog se rešenje lakše nazire.

Jasmina Vuksanović, logoped, doktor psiholoških nauka

Datum rođenja: 09.12.1961

Obrazovanje

jasmina 1Doktor psiholoških naukana Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
– Doktorska disertacija: Razvojna povezanost verbalnih i neverbalnih komunikativnih sposobnosti kod dece koja kasno progovaraju (uža oblast: Razvojna i pedagoška psihologija)

Magistar defektoloških naukana Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
– Magistarska teza: Govorna i vizuoprostorna organizovanost kod dece sa fokalnom epilepsijom(uža oblast: Neuropsihologija)

Diplomirani defektolog – logoped na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Stručno i naučno usavršavanje

• Studijski boravak na Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Karolinskalnstitutet – Stockholm
• Studijski boravak na Univerzitetu u Luksemburgu –Luxembourg
• Međunarodna radionica Designing Novel Language and Intervention Strategies Based on Fundamental Neuroscience Research – University of Zurich, Swizerland
• Međunarodna radionica Developmental Cognitive Neuroscience – Integrative Perspectives – Cluj-Napoca, Romania
Koordinator i član Upravnog odbora međunarodnih projekata:
• Cost Action IS1208 : “Collaboration of Aphasia Trialists”
• Cost Action IS0804 Language imparement in multilingual society: Linguistic patterns and the road to assessment februar 2015
april 2012

Natalija Radivojević Banović, doktor psiholoških nauka

Osnovne, master i doktorske studije psihologije završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorirala u oblasti psiholingvistike (kognitivna psihologija).

Od 2010. do 2013. učestvovala je u projektu Evropskog programa za saradnju u nauci iNatalija - small_size tehnologiji (COST IS0804) sa docentom Jasminom Vuksanović (MC za Srbiju). U okviru ovog projekta učestvovala u radu radne grupe koja se bavila leksičkim i fonološkim razvojem, kao i u okviru radne grupe usmerene na proučavanje sintakse, semantike i morfologije. U okviru istog programa tokom 2011. godine angažovana na Odseku za proučavanje govora i sluha na Državnom univerzitetu Arizone radeći u oblasti razvoja i adaptacije instrumenata za procenu razvoja govora kod dece uzrasta 18-36 meseci.

Od 2011. do 2012. angažovana kao deo tima Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu koji radi na ispitivanju efekata transkranijalne magnetne stimulacije na unapređenje jezika i govora kod pacijenata sa afazičnim poremećajima.

Pored naučnog rada, već 9 godina se u okviru oblasti regrutacije i upravljanja ljudskim potencijalima bavi psihološkom procenom  i  profesionalnim i ličnim razvojem ljudi.  Tokom proteklih godina držala treninge iz oblasti motivacije i profesionalnog razvoja, procene radnog učinka, koučinga, ličnog razvoja.

Trenutno zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, angažovana u okviru Centra za mame, deo mreže fasilitatora Srbije, stručni saradnik u radu logopeda Avramović.

U radu koristi tehnike koučinga, kao i znanja stečena iz drugih oblasti psihologije.

Usavršavala se u oblasti psihološkog savetovanja i koučinga kroz obuke sprovedene u okviru ARCAD projekta Evropske unije (2012-2013), kao i kroz saradnju sa profesionalcima u oblasti psihoterapije, savetovanja i koučinga.

Veruje u snagu svakog pojedinca i smatra privilegijom priliku da kroz zajednički rad podrži najbolje u svakom čoveku na njegovom životnom putu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: