Vaspitavnje i odgajanje dece,  O ranom razvoju

Koje gestove deca treba da koriste u prvih godinu i po dana?

Razvoj komunikacije počinje tokom prve godine života. Razvoj gesta i neverbalne komunikacije se ekspanzivno razvijaju do 16 meseci. Važno je obratiti pažnju na gest i neverbalnu komunikaciju dece, jer su oni osnova za razvoj govora i jezika. Istraživanja su pokazala da se na osnovu procene gesta mogu predvideti jezičke sposobnosti dece. U periodu od 9 do 16 meseci deca bi trebalo da upotrebljavaju barem 2 nova gesta mesečno, dok bi na uzrastu od 16 meseci trebalo da koriste barem 16 gestova.

Sa 9 meseci, razvoj gesta se odvija kroz aktivnosti dece koja zatim posmatraju reakcije odraslih. Deca na ovom uzrastu već počinju da posežu za predmetima koje žele. Pružaju ruku da uhvate igračku.  Ovo je prvi gest koji deca razvijaju, gest uzimanja.

 

 

gest-davanja-2
Nakon što razviju motornu kontrolu šake, deca počinju da dodaju predmete odraslima. Ova je drugi važan gest koji deca razvijaju, gest davanja. Ovaj gest otvara vrata komunikaciji zato što podrazumeva makar dva učesnika. Gest davanja se razvija kroz interakciju sa roditeljima. Dok dete drži u svojoj ruci igračku, roditelj pruža svoju ruku kako bi dete moglo da mu da igračku. Ova aktivnost može da se ponovi više puta i u toku nje je dete motivisano da uvežbava gest davanja zato što je u kontaktu sa roditeljima. Dok se igrate sa svojom devetomesečnom bebom na ovaj način stimulisaćete razvoj njenih komunikativnih veština. Osim toga, budući da je igra praćena zadovoljstvom i razmenom emocija pozitivno ćete uticati i na emocionalni razvoj svog deteta. Deca gest davanja koriste da bi produžila aktivnost i zadržala pažnju roditelja, da bi podelila interesovanje sa roditeljima ili da bi zatražila pomoć.

Sledeće gestove koji se razvijaju beba koristi za izražavanje negodovanja. Najpre se beba udaljava od onoga što ne želi, zatim podiže ruke u znak odbijanja (npr. hrane koju ne voli), a kasnije počinje da koristi gest odgurivanja. Ovi gestovi ojačavaju komunikativne veštine bebe. Sada osim što može da uzme ono što želi i to podeli sa drugima, beba može i da izrazi kada nešto ne želi.

 

gest-podizanja-ruke-2

Sa 10 meseci bebe su u mogućnosti da podignu ruku/ruke ka onome što žele. Ovim gestom podizanja ruke bebe mogu da pokažu ono što žele iako je to udaljeno. Takođe mogu da signaliziraju roditeljima da žele da ih uzmu u naručje. Preporuka je da odgovarate na ove gestove. Stavite detetu da znanja da ste ga razumeli, imenujte njegovu želju ili nameru i time produžite i pospešite vašu komunikaciju. Na ovaj način deca uče da učestvuju u komunikaciji, shvataju da njihova intervencija izaziva reakcije roditelja i to im je motiv da ponove ove situacije. Na ovaj način deca su ta koja prizvaju ili zadržavaju pažnju roditelja na sebi.

Nakon podizanja ruke, deca otvaraju šaku prema onome što žele. Gest otvaranje šake je veom važan jer vodi ka ostalim važnim gestovima koji će uslediti, kao što su sakupljanje prstiju za daj-daj gest.

 

gest-podizanja-i-pokazivanja-predmeta-2

Oko 11 meseci deca su veoma motivisana da podele interesovanja sa okolinom. To su one situacije kada deca proveravaju da li su roditelji videli ono što su oni uradili (uzeli, napravili, videli…). Na ovom uzrastu se pojavljuje gest podizanja i pokazivanja predmeta (npr. podignu igračku i pokažu je mami). Na ovaj način deca proveravaju da li su ostali zainteresovani za istu stvar za koju su i oni. Na ovom uzrastu se javlja i gest pa-pa. Deca posmatranjem svojih roditelja u svakodnevnim situacijama odlazaka i dolazaka i sama počinju da mašu ručicama u znak pozdrava. Ovaj gest ima izraženu ulogu u razvoju socijalizacije. On nadmašuje odnos roditelj-dete i koristi se u odnosu sa širom socijalnom sredinom.

 

gest-pokazivanja-prstom-2

Oko 12 meseci deca izdvajaju prst kojim pokazuju u pravcu onoga što žele da dobiju ili o čemu žele da pitaju. Gest pokazivanja prstom omogućava deci da ostvare svoje potrebe, jer mogu da signaliziraju mnogo jasnije šta tačno žele nego pre pojave ovog gesta. Sa druge strane otvara se mogućnost sticanja znanja i zadovoljavanje radoznalosti, jer deca dobijaju mogućnost da postave pitanje o onome što ih zanima. Zato je gest pokazivanja prstom važan za dete, a u razvojnom smislu ima veliku vrednost, jer ukazuje na otvorenost deteta ka spoljašnjem svetu, dete izlazi iz takozvanog ja okvira.

 

baci-pet-2

Sa 13 meseci se javlja gest tapšanja. Njega deca usvajaju sa velikim zadovoljstvom jer ga uče u situacijama u kojima su oni ti koji su pohvaljeni i nagrađeni tapšanjem. Gest baci pet se takođe koristi u ovim situacijama. Na ovom uzrastu se javlja i gest slanja poljupca.

Sa 14 meseci se pokazivanje kažiprstom potpuno diferencira i deca se njime služe kako bi komunicirala o udaljenim objektima. Takođe se javlja gest ššššš, stavljanjem kažiprsta na usta kada treba da budemo tihi.

 

simbolicki-gest-2

Sa 15 meseci se javljaju simbolički gestovi koji liče na reči, deca osmisle gest kojim zamenjuju reč koju ne mogu da izgovore na tako slikovit način da je roditeljima potpuno jasno na šta se gest konkretno odnosi.

Sa 16 meseci gestovi već postaju složeni i nose puno značenja. Njime deca izražavaju želje, postavljaju pitanja, dele interesovanja, zadržavaju pažnju roditelja i veoma složeno komuniciraju sa okolinom.

Zapamtite: Odgovarajte na gestove. Pokažite deci da ste ih razumeli. Imenujte ono što dete pokazuje. Dajte im reči koje im nedostaju. Tako ćete vašem detetu biti podrška u razvoju komunikacije, govora i jezika.

Leave a Reply

%d bloggers like this: