Vaspitavnje i odgajanje dece

Vreme je godišnjih odmora. Da li prekinuti logopedski tretman?

Sa početkom leta bliže se godišnji odmori. Nije  lako napraviti organizaciju letovanja. Porodice koje imaju decu imaju dodatne parametre o kojima tom prilikom moraju da vode računa. Roditelji dece sa kojom radimo pored svega ovoga razmišljaju i o posledicama pauze u logopedskoj terapiji. U našim prostorijama jedno od najčešće postavljanih pitanja u ovo doba je: „ Kako će se pauza u logopedskoj terapiji odraziti na napredovanje deteta?“. Mame često izgovaraju rečenicu: „Brine me što je taman počeo lepo da napreduje a mi sada da napravimo pauzu.“.

Deca koja imaju razvojne poteškoće tokom logopedskog tretmana su uključena u planiranu i struktuiranu stimulaciju razvoja. Ujedno roditelji dobijaju objašnjenja šta je cilj terapije. Nakon toga im pokazujemo na koji način smo planirale da dođemo do cilja. Kada je roditelju jasno šta se radi i zbog čega, sa njihovim detetom, oni mogu da nastave da sprovode ciljave tretmana u svakodnevnom životu. Ovo je ključna tačka koja određuje uspešnost terapije. Mi našim klijentima uvek ukazujemo na to da su njihove zasluge za napredovanje deteta najveće jer ono što se na tretmanu započne u svakodnevnom životu se uvežbava i formira se kao stabilan obrazac. Dobra saradnja sa roditeljima i uključivanje roditelja u ono što radimo je jedan od naših glavnih principa. Naš moto je: ,,Мi smo tim!”. Svaka karika ima svoju ulogu. Moguće je da su sve ovo razloti zbog kojih se nama deca sa godišnjih odmora i pauza ne vraćaju u regresiji, naprotiv najčešće budemo presrećne kada nas naši drugari obraduju napretkom.

Tokom godišnjih odmora svi se opustimo i izrelaksiramo. Imamo više vremena sami za sebe a i jedni za druge. U ovom ambijentu, kada roditelj primenjuje sve ono što je već uvežbao kao zadati model u ophođenja sa detetom rezultat dolazi spontano. Najveća vrednost rezultata, do kojih se dođe na ovakav način, je u tome što oni ostaju trajno i čvrsto formirani. Oni lako postaju automatizovani i imaju pragmatsku funkciju. Dostizanje adekvatne pragmatske funkcije jezika je krajnji cilj. Samo jezik upotrebljen adekvatno u komunikativne svrhe ima vrednost. Nije teško zaključiti da se ovo najpre može uvežbati u realnom životu.

Godišnji odmor je preporučljiv svima, i deci i odraslima. Onima koji se bave zahtevnim i složenim poslovima utoliko pre je potreban odmor. Deca koja su uključena u logopedsku terapiju se za razliku od vršnjaka dodatno angažuju čak i u trivijalnim situacijama, te je njima odmor apsolutno potreban. Terapija jeste važna i treba joj posvetiti vreme i pažnju, ali ne uklapajte život prema terapiji. Neka terapija bude jedan segment vašeg života. Odmorite se i uživajte u letnjem odmoru. Obnovite energiju za nove pobede!

Leave a Reply

%d bloggers like this: