Razvoj govora

Razvoj govora kod dece do druge godine

Koji su to pokazatelji da razvoj jezika protiče uredno i pre pojave progovaranja? Važno je obratiti pažnju na koji način i u koje vreme beba počinje da se glasa, guče i svojim glasom privlači i održava pažnju odraslih kao i to kada se pojavljuju prve reči i rečenice. Šta stručnjaci podrazumevaju pod pojmom reč sa značenjem? I šta onda kada se primeti bilo kakvo odstupanje?

 

Razvoj jezika i govora kod dece ima svoje faze. Na osnovu normi i anamnestičkih podataka se pravi procena nivoa razvijenosti govora i jezika kao i ostalih parametara razvoja, kod svakog deteta pojedinačno.

Oko 6 meseci

Beba otkriva svoj glas i intenzivno se glasa i igra modulacijom sopstvenog glasa.

Oko 8 meseci

Beba prolazi kroz fazu ,,Bablinga’’ – raspevavanja i udvajanja glasova i slogova.

Oko 12 meseci

Pojavljuju se prve reči sa značenjem i onomatopeje. Veoma je važno napraviti razliku između udvojenih slogova tokom bablinga (npr. ma-ma, ta-ta) i reči sa značenjem. Reč sa značenjem je pojam koji dete dosledno i s namerom koristi (kada kaže mama zaista namerava da je pozove i kada namerava da je pozove takođe je doziva sa mama). Prve reči ne moraju biti pravilno artikulisane , ako dete kaže ,,oda’’ umesto voda, uvek kada želi vodu, to se smatra rečju sa značenjem.Što se razumevanja govora tiče na ovom uzrastu dete razume i izvršava jednostavne verbalne naloge.

Oko 15 meseci

Počinje da upotrebljava gest pokazivanja prstom ka željenom predmetu ili objektu. Najpre dete isteže celo telo prema željenom objektu, kasnije pokazuje celom rukom dok na kraju ne dostigne nivo da izdvojenim kažiprstom pokaže šta želi.
Između prve i druge godine se intenzivno bogati vokabular. Deca na ovom uzrastu razumeju složene verbalne naloge.

Oko druge godine

Dolazi do začetka rečenice. Na ovom uzrastu nije nužno da reči budu pravilno artikulisane ( ne očekuje se pravilan izgovor glasova). Razvoj leksikona i gramatike intenzivno napreduje. Ovaj momenat se smatra prekretnicom u razvoju jezika. Početkom udvajanja imenice i glagola dolazi do pojave velikog broja mogućih kombinacija u jezičkom izrazu deteta. Ovo je baza za dalji ekspanzivan jezički razvoj, i početak gramatičkog razvoja koji će se kasnije godinama usložnjavati uporedo sa kognitivnim razvojem deteta.

Norme su vodilja kako za stručnjake tako i za roditelje. Ukoliko se primete bilo kakva odstupanja od normi u razvoju svakog pojedinačnog deteta, trebalo bi konsultovati logopede. Uz adekvatne savete i blagovremene intervencije se može preduprediti nastanak ozbiljnijih teškoća.

Leave a Reply

%d bloggers like this: