Razvoj govora

Značaj upotrebe gesta i neverbalne komunikacije

Razvoj komunikativnih veština počinje još u prvoj godini života. Pre nego što dete počne da govori ono već uveliko komunicira. Od stepena razvoja socijalne komunikacije i njenog nivoa složenosti zavisi vreme progovaranja, nivo uspešnosti u formiranju socijalnih odnosa i prevazilaženju konfliktnih i frustrirajućih situacija kao i uspešnost u savladavanju školskih veština.

Komunikacija se razvija najpre kroz interakciju sa roditeljima, zatim se širi na ostale članove porodice, a kasnije se socijalni krugovi sve više šire i usložnjavaju. Ovo se odvija spontano kroz svakodnevne aktivnosti ali ima veliku važnost, jer utiče na razvoj dece (razvoj govora, emocionalni razvoj i socijalne veštine). Pomozite vašem detetu da ovlada obrascima dobre komunikacije zato što mu oni  pomažu da uspostavi kontakte, razvije govor i jezik, zadovolji potrebu za sticanjem znanja i bude uspešno u školovanju.

Period od 9 do 16 meseci je vreme intenzivnog razvoja gesta i neverbalne komunikacije. Iskoristite ovaj period da budete adekvatna podrška vašem detetu.

  • Koristite kontakt pogledom i facijalnu ekspresiju da podelite i izrazite emocije.
  • Koristite kontakt pogledom i gest da privučete pažnju deteta i podelite ideje.
  • U komunikaciji intenzivno koristite gest, varirajte intonaciju, koristite jednostavne i kratke verbalne iskaze.
  • Igrajte se na različite načine čak i sa istim igračkama i menjajte svakodnevne aktivnosti.

Ukoliko kasni razvoj neverbalne komunikacije i oskudna je upotreba gesta, to mogu biti prvi znaci koji ukazuju na usporen govorno-jezički razvoj, probleme u ponašanju, ispade u socijalnom funkcionisanju ili usporen razvoj uopšte. Važno je imati na umu da ako se adekvatno odreaguje na usporen razvoj neverbalne komunikacije mogu da se preduprede gore pomenuti problemi.

Ova tema zaslužuje posebnu pažnju te ćemo je iz tog razloga obrađivati i u budućim člancima i snimcima.

Leave a Reply

%d bloggers like this: